اخبار و اطلاعیه ها

مدل همکاری با شرکت‌های خلاق

کسب و کار

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کار های نوین جوانان وندا:

متخصصان حوزه کسب‌وکار بر ایـن باور هستند که نحوه دسـتیابی بـه مـدل همکاری مبتنی بر فناوری شرکت‌های خلاق با شرکت‌های بزرگ، از دو طریق امکان‌پذیر اسـت:

1. توسـعه از طریـق دسـتیابی بـه فنـاوری بـا صـرف کـردن منابـع داخلـی که البتـه با روش تحقیق و توسـعه امکان‌پذیـر اسـت.

2.توسـعه و همـکاری بـر پایـه فنـاوری از طریـق منابع خارجـی؛ مانند خرید انحصـاری آن فناوری و یا همکاری مشـترک بیـن دو رکـن مختلـف یعنـی شرکت خلاق و سـازمان بزرگ.

بـه صـورت کلـی روش‌هـای همـکاری متکـی بر فنـاوری بـه دو شـکل زیـر اتفـاق می‌افتـد:

1.انتقـال فنـاوری بـه صـورت رسـمی: ایـن مـورد شـامل کلیـه امـوری چـون سـرمایه‌گذاری مشـترک، تامین، تحقیـق و توسـعه همـراه بـا مشـارکت، پیمان استراتژیک، عقـد قراردادهـای داخلـی و خارجـی، خدمـات فنـی و مهندسـی، کنسرسـیوم و ادغام و تصاحب است.

2. انتقـال فنـاوری بـه صـورت غیررسـمی: اسـتخدام افـراد ماهـر در حوزه‌هـای علمـی و فنی، خریـد و واردات تجهیـزات و مواد، برگزاری سـمینار و نمایشـگاه‌ها، اعزام افـراد تحت اسـتخدام به خارج از کشـور جهـت گذراندن دوره‌هـای تخصصی و آموزشـی.

نحـوه کسـب موفقیـت در هـر حـوزه، شـیوه خـاص بـه خـود را دارد و هـر حـوزه، تکنیک‌هـا و روش‌هـای خود را می‌طلبـد. بـرای انتخـاب بهترین روش همـکاری فناورانه می‌تـوان بـه 4 شـاخص مهـم اشـاره کرد:

1.توانمندی‌ها و سیاست‌های گیرنده فناوری

2.توانمندی و سیاست‌های مالک فناوری

3.سیاست‌های مشترک دارنده و گیرنده فناوری

4.ویژگی‌های فناوری

بنابراین با وجـود تمامی مباحث مطرح‌شـده، نحـوه همکاری یـک شرکت خلاق و شـرکت‌های بـزرگ، تنها یـک بحث سـاده و روتیـن نیسـت و از پیچیدگی‌هـا و دشـواری‌های خاصـی برخـوردار اسـت. البتـه که هـدف نهایـی در این نـوع همکاری‌هـا، ایجاد یکپارچگی و همسـو شـدن منابع هـر دو شـرکت است تـا بـرای هـر دو طـرف ذینفـع، ایجاد سـود و منفعـت کند.

اغلـب مدل‌هـای همـکاری بیـن شرکت‌های خلاق و شرکت‌های بـزرگ بـه صـورت تعاملـی بـوده و در عیـن تعاملـی بـودن، ویژگی‌هـای مشـترکی نیـز دارنـد. یعنـی زمانـی کـه امـکان چنیـن همـکاری فراهـم شـد، گویـی هـر دو ذی نفـع در یـک قالـب مشـخص و معیـن عمـل می‌کننـد و انـگار کـه یکـی شـده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.