مراکز شتاب دهنده

معرفی مراکز شتاب دهنده

مراکز شتاب دهنده شرایط رشد و توسعه استارتاپ ها را فراهم می کنند.

مهمترین این خدمات، مشاوره و راهنمایی است. همچنین آموزش های لازم برای کسب و کار مورد نظر.

در اختیار گذاشتن فضای کار اشتراکی نیز توسط بیشتر شتاب دهنده ها انجام می شود.

از دیگر مواردی که شتاب دهنده ها به استارتاپ ها ارائه می دهند، ارتباط آنها را سرمایه گذاران است.

ابر زندگی
تهران
اصفهان - مشهد - تهران