موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه الزهرا

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم​

مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل​

مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه گیلان

دفتر امور فناوری، رشد و کارآفرینی اصفهان​

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مرجع دانشگاه های ایران

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی​

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دانشگاه بین‌المللی امام رضا​