موسسه خیریه نیک​

تهران​

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم​

تهران​

خیریه آبشار عاطفه ها​

مشهد​

موسسه خیریه بهنام دهش پور

تهران

موسسه خیریه وحدت​

تهران​

موسسه خیریه صبح

موسسه خیریه صبح امید​

تهران​

بنیاد خیریه

مرکز نوآوری آلا​

موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین

موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین​

موسسه خیریه صدیقین

موسسه خیریه صدیقین

امید

صندوق کارآفرینی امید​

موسسه-حامیان-اشتغال-وکارآفرینی-نت

موسسه حامیان اشتغال وکارآفرینی نت​

موسسه خیریه امام علی

موسسه خیریه امام علی (ع)​

موسسه کارآفرینی و فناوری کارشد

موسسه کارآفرینی و فناوری کارشد​

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

تهران

موسسه خیریه محک​