گزارش بازار فروشگاه های اینستاگرامی و صنعت و تجارت

گزارش بازار فروشگاه های اینستاگرامی و صنعت و تجارت

دسته:

توضیحات

رسـانه های اجتماعـی در طـی ۱۵ سـال گذشـته نحـوه ارتبـاط و تعامـل انسـانها بـر روی کـره زمیــن را دگرگــون کــرده اســت. ایــن تغییــرات، تجــارت الکترونیــک ســنتی را نیــز متحــول کــرده و مفهومــی بــه نــام تجــارت اجتماعــی را بــه  وجــود آورده اســت. تجــارت اجتماعــی به صـورت خیلـی سـاده همـان تجربـه  هایی اسـت کـه مـا در دنیـای آفالیـن و فیزیکـی در هنـگام خریــد بــه همــراه دوســتان خــود و بــا فروشــنده داریــم. بــر اســاس پیش بینــی مؤسســه
Research View Grand تــا ســال ۲۰۳۰ ایــن صنعــت بــا رشــد ســالانه 8.30 %رقیبــی جــدی بــرای تجــارت الکترونیــک ســنتی خواهــد شــد.

توضیحات تکمیلی

تاریخ انتشار

1401

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزارش بازار فروشگاه های اینستاگرامی و صنعت و تجارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *