اداره کل ورزش و جوانان

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با اداره کل فنی و حرفه ای و اداره کل ورزش و جوانان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، نظر به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در زنجیره تولید ونقش آموزش های مهارتی در رونق تولید واشتغال و تاثیر آن در کاهش آسیب های اجتماعی وباهدف ایجاد هم افزایی در فعالیت های شناسایی نیازهای آموزشی، مهارت افزایی…