نیروگاه خورشیدی

اولین نیرگاه خورشیدی اجتماعی برای کودکان کار

اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی برای کودکان کار

اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی به نفع کودکان کار در ایران سرمایه گذاری زیست محیطی و پایدار برای توانمندسازی کودکان کار در اصفهان جهت مشارکت و کسب اطلاعات بیشتر به سایتhttp://tmd-ngo.org/مراجعه کنید. لطفا این فراخوان را در صفحات مجازی خود به اشتراک بگذارید.