وزارت کار

سامانه ثبت پیشنهادات شهروندان در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه ثبت پیشنهادات شهروندان در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال شد بر اساس رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اخذ و استفاده از نظرات، ایده ها و پیشنهادات صاحب نظران، متخصصان و آحاد مردم برای بهبود امور مربوط با بخش های مختلف وزارت تعاون، کار…