کانون کارآفرینی

جلسه اعضای غیر دولتی کانون کارآفرینی استان اصفهان

برگزاری جلسه اعضای غیر دولتی کانون کارآفرینی استان اصفهان

برگزاری جلسه اعضای غیر دولتی کانون کارآفرینی استان اصفهان در محل دفتر کانون واقع در خیابان فیض، نبش خیابان آیت الله ارباب، ساختمان مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان، طبقه اول.چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰